Portal - Przeciszów
polski Strona główna / REKRUTACJA - 2018
Środa - 23 stycznia 2019     
Rekrutacja 2018

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

Wójta Gminy Przeciszów

   z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia , harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przeciszów. 

§ 2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia , harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do Publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia nr 11/2018

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.02.2018 -28.03.2018,

godz. 15.00.

28.05.2018 - 07.06.2018,

godz.15.00.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

04.04.2018 - 20.04.2018.

08.06.2018 - 22.06.2018.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2018, godz. 14.00.

25.06.2018, godz. 14.00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24.04.2018 - 26.04.2018,

godz. 15.00.

26.06.2018 - 27.06.2018,

godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2018, godz. 14.00.

28.06.2018, godz. 14.00.

  WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

Zgłoszenie do szkoły
dot. dziecka z obwodu szkoły
Wniosek o przyjęcie
dot. dziecka spoza obwodu szkoły

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: E-MAIL