Portal - Przeciszów
polski Strona główna / REKRUTACJA - 2017
Wtorek - 23 stycznia 2018     
Rekrutacja 2017
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. I. Fika w Przeciszowie

na rok szkolny 2017/18

ZARZĄDZENIE NR 25/2017

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art.131 ust1 i 2, art.133 ust.1,2 i 6, art. 137 ust.1-3, art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz  art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

§ 2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia nr 25/2017

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 24 marca 2017 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03.04.2017 -18.04.2017,

godz. 15.00

11.05.2017 - 17.05.2017,

godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

24.04.2017 - 28.04.2017

18.05.2017 - 19.05.2017

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04.05.2017, godz. 14.00

22.05.2017, godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

05.05.2017 - 08.05.2017,

godz. 15.00

23.05.2017 - 24.05.2017,

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.05.2017, godz. 14.00
Lista przyjętych

26.05.2017, godz. 14.00

  WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

Zgłoszenie do szkoły
dot. dziecka z obwodu szkoły
Wniosek o przyjęcie
dot. dziecka spoza obwodu szkoły

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: E-MAIL