Portal - Przeciszów
polski Strona główna / RODO
Niedziela - 19 maja 2019     
RODO

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

INFORMACJE:

Szanowni Państwo, Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ignacego Fika w Przeciszowie, Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów, Współpracownicy!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ignacego Fika w Przeciszowie, 32-641 Przeciszów, ul. Szkolna 93.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:

 a) adres e-mail: iod.oswiata@przeciszow.pl

 b) pisemnie na adres naszej szkoły wskazany w pkt. 1.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np: Sądy, Prokuratura, Policja oraz udostępniane będą tylko tym  podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skutkiem nie podania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

·       - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

·       - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 2 ust.1 pkt. 5;

·       - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

·       - rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

·      - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

·       - ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - art. 46 ust.1 pkt. 5.

 

Odbiorcami danych są organy administracji publicznej oraz usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

·          Informacji i kopii danych >>>

·          Sprostowania danych >>>

·          Bycia zapomnianym >>>

·          Ograniczenia przetwarzania >>>

·          Przenoszenia danych >>>

·          Sprzeciwu >>>

·          Wniesienia skargi do organu nadzorczego >>>

 

DOKUMENTY I WNIOSKI


Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych tj. w:

Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ignacego Fika w Przeciszowie, 32-641 Przeciszów, ul. Szkolna 93

KONTAKT z IOD i AD:

Kontakt z Administratorem Danych: dyrektor@zs.przeciszow.iap.pl


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.oswiata@przeciszow.pl


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: E-MAIL