Portal - Przeciszów
polski Strona główna / Rozne / 2013_2014 / Stypendia
Wtorek - 20 listopada 2018     
Tytul strony

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
ZA SZCZEGÓLNE, INDYWIDUALNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE,
SPORTOWE  LUB  ARTYSTYCZNE
UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH
w PRZECISZOWIE
 
 
 
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.
z 2004r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) wprowadza się niniejszy
regulamin zarządzeniem dyrektora szkoły.
 
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne:
 
 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych, są:
a)      stypendium za wyniki w nauce,
b)      stypendium za indywidualne osiągnięcia sportowe lub artystyczne.
 
 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne przyznaje dyrektor szkoły, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.
 
 
 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie: (załącznik nr 1)
- przewodniczący,
- co najmniej dwóch nauczycieli,
- przedstawiciel organu prowadzącego
          
            Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor szkoły.
 
 1. Stypendium przyznaje się uczniom szkoły podstawowej klas IV –VI i uczniom gimnazjum.
 
§ 2
Warunki udzielania stypendium:
 
 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen ustaloną zgodnie z ust.2,za okres za który przyznaje się to stypendium oraz uzyskał ocenę bardzo dobrą lub wzorową zachowania.
 
 1. Średnią ocen ustala komisja stypendialna szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, szkolnej rady uczniowskiej i rady rodziców.
 
 1. Stypendium może być przyznane uczniowi, którego średnia ocen nie spełnia kryterium podanego w ust.2, a uczeń uzyskał wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, co najmniej na szczeblu powiatowym i otrzymał bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania.
 
 1. Stypendium za szczególne, indywidualne osiągnięcia sportowe lub artystyczne może być przyznane uczniowi, który:
 
a)      zajął miejsce (od I- do III) w zawodach sportowych, konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym oraz uzyskał ocenę bardzo dobrą lub wzorową zachowania.
 
 
 
§ 3
Procedura udzielania stypendium za szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne
                 
 
1.      Wnioski o przyznanie stypendium za szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej (załącznik nr 2 i 3).
 
2.      Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, opiniując wnioski i typując kandydatów do stypendium – wzór wniosku (załącznik nr 4).
 
3.      Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej – (załącznik nr 5 i 6) oraz otrzymaniu wniosku od rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 7).
 
 
 
§ 4
Postanowienia końcowe
 
 1. Stypendium za szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne jest wypłacane raz w semestrze, a jego wysokość ustalają dyrektorzy szkół w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.
 2. Stypendyści, poza wypłatą stypendium, otrzymują okazjonalne listy gratulacyjne Wójta Gminy, wręczane na akademii przy obecności uczniów szkoły.
 
 1. Stypendium za szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne przyznaje dyrektor szkoły, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący w wysokości zgodnej z rozporządzeniem.
 
 1. Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący szkołę.
 
 1. Stypendium przekazane zostanie na wskazane konto bankowe lub odebrane osobiście w kasie   przez rodziców/ prawnych opiekunów.
 
 1. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej może wstrzymać wypłatę stypendium lub ją cofnąć.
 
 1. Termin składania wniosków o udzielenie stypendium: 
 
a)      I semestr – 28 luty
b)      II semestr – 22 czerwca
 
Termin wypłaty stypendium:
 
                  a) do 10 marca za szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne ucznia w semestrze,
                  b) do 10 lipca za szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne ucznia w II semestrze.
 
 1. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie klasy programowo najwyższej szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
 1. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne podawane będą do publicznej wiadomości.
 
§ 5
 

       1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2013r.

 

Załącznik nr 1
........................................... dn. …………………....
                                                    miejscowość
 
 
Powołanie Komisji Stypendialnej
 
Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), powołuję Komisję Stypendialną  w składzie:
 
 
……………………….........................……… - przewodniczący komisji stypendialnej
 
…………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………
 
………………………………………………………………..
 
 
 
Do zadań Komisji należy:
m.in. zebranie wniosków od wychowawców,
ustalanie średniej ocen i oceny zachowania, warunkujących przyznanie stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.
 
 
Jednocześnie, przed wskazaniem kandydatów do stypendium, zobowiązuję Komisję do przestrzegania zapisów regulaminu przyznawania stypendiów.
 
 
 
 
 
…………………………………………….

                                                                           Podpis dyrektora szkoły

 

 
 
Załącznik nr 2                                                        
..................................... dn. …………………....
                                                                        miejscowość
 
 
 
Komisja Stypendialna
ZSP-G w Przeciszowie


WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
 
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wnioskuję
o przyznanie stypendium za: wyniki w nauce:
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…
 
PESEL ……………………………………………………................................
 
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..…….
 
Imiona rodziców: ....................................................................................................

Adres zamieszkania:

ulica………………………………nr domu ……................nr mieszkania.............
 
kod pocztowy……………….....poczta..................miejscowość…………………

powiat..........................................województwo......................................................
 
W okresie ……………………………...….. uczeń klasy ……………….. uzyskał:
                    (wskazać okres uprawniający do stypendium)
następującą średnią za wyniki w nauce:..........................................................
Dodatkowe uzasadnienie wychowawcy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................
 
………....…..............…………...      

(czytelny podpis wychowawcy klasy)

 

 
 
Załącznik nr 3                                                      
 ..............................dn. …………………....
                                                                    miejscowość
 
 
Komisja Stypendialna
 ZSP-G w Przeciszowie

 
WNIOSEK
o przyznanie stypendium za szczególne, indywidualne osiągnięcia
sportowe lub artystyczne
 
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wnioskuję o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….
 
PESEL ……………………………………………………...................................
 
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..……
 
Imiona rodziców:....................................................................................................

Adres zamieszkania:

ulica………………………………nr domu ……................nr mieszkania.............
 
kod pocztowy……………….....poczta..................miejscowość…………………

powiat..........................................województwo......................................................
 
W okresie ………………………..……….. uczeń klasy ……………….. uzyskał:
                   (wskazać okres uprawniający do stypendium)
 
następujące wyniki:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


…………………………....
(czytelny podpis wychowawcy klasy)
 
 
 
Załącznik nr 4                                                         
 ..............................dn. …………………....
                                                            miejscowość
 
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI STYPENDIALNEJ
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący: …...................................................
Członkowie: …..........................................................
                           ….........................................................
                     ….........................................................
 
po rozpatrzeniu wniosków w sprawie przyznania uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie proponuje i pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie stypendiów następującym uczniom:
 
 za wyniki w nauce:
 
 1. ............................................... klasa ..................
 2. ............................................... klasa ..................
 3. ............................................... klasa ..................
 4. ............................................... klasa ..................
 5. ............................................... klasa ..................
 6. ………………………………klasa ………….
 
 za szczególne osiągnięcia sportowe:
 1. ............................................... klasa ..................
 2. ............................................... klasa ..................
 3. ............................................... klasa ..................
 4. ............................................... klasa ..................
 5. ………………………… ….. klasa …… …….
 
Podpisy Komisji:
 
......................................
......................................
......................................
......................................
 
 
 
Załącznik nr 5                                                         
..............................dn. …………………....
                                                             miejscowość
 
 
PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
 
Zgodnie z treścią art. 90g ust.11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej,
PRZYZNAJĘ STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE uczniowi/uczennicy klasy ....... Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie
 
Imię i nazwisko:.....................................................
Data i miejsce urodzenia: .....................................
Imiona rodziców:....................................................
 
Uczeń/uczennica uzyskał/a średnią ocen ............................
Stypendium w wysokości .....................................(słownie:................................................................................................)
zostanie przelane na konto rodzica/opiekuna prawnego lub w kasie urzędu
(BS Zator, O/Przeciszów),
nr konta:..................................................................................................


.....................................
(podpis Dyrektora)
 
Do wiadomości:
1…………………………………..
2. Księgowość ZSP-G w Przeciszowie
3. a/a.
 
 
 
Załącznik nr 6                                                      
 ..............................dn. …………………....
                                                                             miejscowość
 
 
PRZYZNANIE STYPENDIUM
ZA SZCZEGÓLNE, INDYWIDUALNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE
 
Zgodnie z treścią art. 90g ust.11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej,
PRZYZNAJĘ STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE, INDYWIDUALNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE
 uczniowi/uczennicy klasy ....... Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie
 
Imię i nazwisko:.....................................................
Data i miejsce urodzenia: .....................................
Imiona rodziców:....................................................
 
Uczeń/uczennica osiągnął/osiągnęła następujące wyniki:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Stypendium w wysokości:
.....................................(słownie:.........................................................................)
zostanie przelane na konto rodzica/opiekuna prawnego lub w kasie urzędu (BS Zator,O/Przeciszów),
nr konta:..............................................................................................................
 
.....................................
(podpis Dyrektora)        
Do wiadomości:
1…………………………………..
2. Księgowość ZSP-G w Przeciszowie
3. a/a.
 
Załącznik nr 7             
 
                                                                                    ..........................................................
                                                                                  miejscowość, data 
 
 
........................................................................
   (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
 
........................................................................
                  (adres zamieszkania)
 
 
 
 
 
Proszę o przekazanie:
 
...............................................................................................................
 
................................................................................................................
                                                     (rodzaj świadczenia)
na rachunek bankowy o numerze:
  
 
...............................................................................................................
lub do odbioru w kasie urzędu (BS Zator, O/Przeciszów).
 
                                                                                    ............................................................
                                                                   (podpis rodzica, prawnego opiekuna)
 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: E-MAIL